Algemene voorwaarden

1.  Definities

 • Dienstverlener: Paarden Balans gevestigd te Boxmeer. Hierna te noemen; Paarden balans.
 • Klant: de opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.
 • Diensten: (sport)massage en osteopatische behandelingen bij paarden en pony’s en alle daaraan gerelateerde behandelingen in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen; behandeling.
 • Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant of tegen inlevering van een cadeaubon of overige afspraak, diensten worden verleend door Paarden Balans.

2.  Toepasselijkheid

 • Op alle overeenkomsten tussen Paarden Balans enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.

3.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden

 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Paarden Balans.
 • In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 
 • Wanneer door Paarden Balans gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Paarden Balans op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet. Ook indien Paarden Balans één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst.

4A.  omvang van de dienstverlening

 • De dienstverlening die Paarden Balans aan de klant zal leveren omvat de massage of osteopatische behandeling van een paard of pony en alle daaraan gerelateerde handelingen zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
 • In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
 • Paarden Balans stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage of osteopathie is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere deskundige. 

4B. Privacy Persoonsgegevens 

 • De gegevens van het contactformulier worden enkel gebruikt in het kader van een goede dienstverlening, om de nodige informatie te kunnen verstrekken.  Deze gegevens worden verder niet bewaard.
 • De gegevens die tijdens de behandeling verstrekt werden worden toegevoegd aan het dossier van het paard of pony, dit om kwalitatieve opvolging van het dossier te kunnen garanderen. Deze gegevens worden niet aan derden gedeeld zonder schriftelijke toestemming van de klant.
 • Gegevens die van belang kunnen zijn voor andere deskundigen waarnaar door Paarden Balans wordt doorverwezen in het belang van een goede dienstverlening voor het paard of pony, worden op aanvraag van de klant verstrekt aan de betreffende deskundige (dierenarts, hoefsmid, fysiotherapeut, enz.).

5.  Annulering

 • Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur voor het behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien annulering niet of te laat geschiedt is Paarden Balans gerechtigd om 50 % van de desbetreffende dienst in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

6. Verantwoordelijkheden klant

 • Medische gegevens of bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling van het paard dienen vooraf aan Paarden Balans gemeld te worden
 • Bij behandelingen zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorg dragen van minimaal 3×3 meter om de behandelingen uit te kunnen voeren. 
 • De klant dient er voor te zorgen dat het paard droog en schoon is voor aanvang van de behandeling. Behalve bij een post-wedstrijd behandeling: hierbij moet het paard goed uitgestapt zijn en een normale ademhaling hebben. 
 • Na een behandeling dient de klant het paard minimaal 10 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken.
 • Na elke behandeling dient de klant het paard minimaal 1 dag rust te geven, tenzij door de dienstverlener anders is voorgesteld.

7. Tarieven 

 • De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd.
 • Paarden Balans geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.

8.  Facturering en betaling

 • De betaling is contant na afloop van de behandeling, tenzij anders overeengekomen. 
 • Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Paarden Balans te betalen. 
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
 • Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

9.  Aansprakelijkheid

 • Alle diensten van Paarden Balans geschieden op risico van de klant. Paarden Balans is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
 • Paarden Balans is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
 • Paarden Balans is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

10.     Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing. Laatst gewijzigd op 29-1-2020